top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pliant-B

 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar opdrachtgever inzake (dieet)behandeling en het leveren van goederen of diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan: alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen (hierna te noemen: cliënt).

De diëtist:

- Heeft een vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd en mag zich uitsluitend op basis daarvan de titel diëtist toe-eigenen;
- Is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD);
- Staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici;
- Houdt haar eigen kennis up-to-date door het volgen van trainingen, cursussen en scholingen;
- Beschikt over een geldige AGB-code en is derhalve vindbaar in het AGB-register;
- Is ook zonder verwijzing toegankelijk (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek).

2. Tarieven
Met ingang van 1 oktober 2021.

Dieetbehandeling is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de cliënt in de meeste gevallen eerst het eigen risico te betalen. In sommige gevallen zijn extra uren dieetbehandeling opgenomen in een aanvullende polis. Pliant-B hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina Tarieven. Dit geldt voor niet-vergoede zorg vanuit de (basis)verzekering.

3. Behandeltijd

Pliant-B berekent zowel directe als indirecte tijd. Onder directe tijd wordt verstaan: de tijd die de cliënt doorbrengt in (telefonisch/online) bijzijn van de diëtist met dieetbehandeling als doel. Daarnaast besteedt de diëtist tijd aan het uitwerken van deze consulten: indirecte tijd. De volgende richtlijnen worden gehanteerd:

Intake consult: 45-60 minuten directe tijd + 30 minuten indirecte tijd.
Kort intake consult: 30 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd.
Vervolgconsult: 15-30 minuten directe tijd.

Behandeltijd wordt in rekening gebracht per kwartier.

4. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

5. Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 2, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd aan Pliant-B. Er is dan vaak nog vergoeding mogelijk door de zorgverzekeraar (vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg), mits het eigen risico betaald is en de maximale vergoeding niet wordt overschreden. Voor betalingen wordt een maximale termijn van 30 dagen gehanteerd.

6. Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

7. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

8. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

9. Beëindigen behandeling
De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

10. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

11. Persoonsgegevens
Middels een verwijzing of toestemmingsformulier geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Op basis van de wet Algemene Bescherming Persoonsgegevens wordt er binnen Pliant-B uitsluitend gewerkt met beveiligde software welke bescherming van de persoonsgegevens garandeert.

12. Klachten
Pliant-B doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl

Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 23 18 225 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag ook ‘s middags bereikbaar van 13.00 tot 15.30 uur) of per mail via info@klachtenloketparamedici.nl.

 

Bekijk bij klachten ook de website van het Klachtenloket: Klacht of geschil? (kwaliteitsregisterparamedici.nl)

bottom of page